Občanské sdružení
PRÁCHEŇSKÝ SYNDIKÁT V-ART HORAŽĎOVICE – PÍSEK

IČO:266 71 107
DIČ:CZ26671107
Sídlo:Myslív
Kontakt:Miroslav Vejlupek, 341 01 Myslív-Milčice 37
Telefon:376 595 573
E-mail:prachenskysyndikat@seznam.cz
Web:http://www.v-art.cz

STANOVY

I
Všeobecná ustanovení o cílech činnosti


 1. Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek vyvíjí nevýdělečné nekomerční aktivity směřující ke sdružování osob nevýdělečně se zabývajících uměleckou tvorbou v oborech literárních, výtvarných a hudebních za účelem prezentace uměleckých děl v elektronickém médiu:
 2. Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek vytváří členům podmínky pro tvorbu netradičních uměleckých forem a tvarů v elektronickém médiu.
 3. Tvůrci a interpreti organizovaní v Prácheňském syndikátu V-ART Horažďovice – Písek podporují individuálně i týmově přínos sdružení do regionálního a meziregionálního společenského života.
 4. Činnost Syndikátu dále spočívá:
  1. v realizaci vlastní internetové stránky k naplnění bodu 1 a 2 všeobecných ustanovení o cílech činnosti,
  2. v pořádání elektronických naučných expozic a uměleckých kompozic,
  3. v pořádání autorských subprojektů jeho členů,
  4. ve vydávání almanachů, periodik a edic a dalších projektů na internetové stránce Syndikátu.
 5. K zajištění propagace a informování veřejnosti o své činnosti Syndikát příležitostně vydává neperiodické tiskoviny ve znění příslušných legislativních předpisů.
 6. Pro studijní účely odborné veřejnosti a vysokoškolského studentstva a za výhradního autorství členů nebo prokazatelných spolupracovníků vydává Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek jednorázově a omezeným nákladem neprodejné:
 7. Syndikát archivuje dokumentaci:
  1. o své kolektivní činnosti,
  2. o individuálních tvůrčích a interpretačních výsledcích činnosti všech členů, a to:
   • v archivu Syndikátu,
   • v knihovně Syndikátu.

II
Formy a podmínky členství


 1. Členství je řádné a čestné, individuální a kolektivní.
 2. Členem sdružení se může stát občan, neregistrovaná občanská iniciativa nebo právnická osoba neživnostenského charakteru.
 3. Členství je dobrovolné, vzniká zaplacením členského příspěvku výkonnému výboru a podléhá dodatečnému schválení výroční konferencí (výroční elektronickou konferencí) členů.
 4. Člen čestný a kolektivní neplatí členský příspěvek.
 5. Členové mají právo:
 6. Členové mají povinnost:
 7. Řádní členové mladší patnácti let, čestní členové a kolektivní členové nemohou být voleni do výkonného výboru.
 8. Členství zaniká písemným sdělením:
  1. na základě osobního rozhodnutí člena,
  2. zrušením členství z rozhodnutí výroční konference (výroční elektronické konference) členů pro porušení stanov,
  3. rozpuštěním Syndikátu.

III
Orgány a organizační struktura


 1. Orgány syndikátu jsou:
  1. výroční konference členů (výroční elektronická konference členů)
  2. výkonný výbor.
 2. Výroční konference členů (výroční elektronická konference členů) je nejvyšším orgánem sdružení, koná se každým druhým rokem v prvním kalendářním měsíci. Výroční konferenci členů (výroční elektronickou konferenci členů) svolává výkonný výbor. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů.
  Pravomoci a působnost výroční (elektronické) konference členů:
  1. vykonává činnost kontrolní komise,
  2. schvaluje:
   • plán činnosti na nadcházející dva roky,
   • zprávu o výsledcích činnosti za předešlé dva roky,
   • zprávu o hospodaření za předešlé dva roky,
   • přijetí nových členů,
   • zrušení členství
  3. volí výkonný výbor na období čtyř let,
  4. rozhoduje o změně stanov,
  5. rozpouští sdružení.
 3. Výkonný výbor je volen na období čtyř let a má tři členy:
  1. syndika,
  2. 1. koordinátora,
  3. 2. koordinátora.
 4. Pravomoci a působnost výkonného výboru:
  1. koordinuje činnost členů podle stanov Syndikátu a podle schváleného plánu činnosti,
  2. hospodaří s finančními prostředky podle stanov a rozhodnutí výroční konference členů (výroční elektronické konference členů),
  3. jedná jménem Syndikátu jako statutární orgán v období mezi výročními konferencemi (výročními elektronickými konferencemi),
  4. členové výboru mohou jednat samostatně, razítkem disponuje výhradně syndik,
  5. výbor vede evidenci členů, přijímá nové členy a předkládá přijetí nových členů ke schválení výroční konferenci (výroční elektronické konferenci) členů,
  6. svolává výroční konferenci (výroční elektronickou konferenci) členů a v nutných případech mimořádnou konferenci členů (mimořádnou elektronickou konferenci členů).

IV
Zásady hospodaření


 1. Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice – Písek je zájmovou neziskovou právnickou osobou a veškeré finanční prostředky slouží k činnosti podle oddílu I stanov.
 2. Syndikát získává finanční zdroje z každoročních členských příspěvků. Výše členského příspěvku na jeden kalendářní rok činí 100,– Kč na osobu, přičemž jde o dolní hranici příspěvku. Horní výše členského příspěvku je dobrovolná a není stanovena.
 3. Pokladní deník s evidencí příjmů a výdajů vede syndik.
 4. Syndik podává výroční zprávu o hospodaření výroční konferenci (výroční elektronické konferenci) členů, jejíž kontrole podléhá.

V
Závěrečná ustanovení


 1. V případě zániku Syndikátu dobrovolným rozpuštěním výroční konference (výroční elektronická konference) členů nebo mimořádná konference (mimořádná elektronická konference) členů rozhodne:
  1. o jednorázovém využití zbylých finančních prostředků podle všeobecných ustanovení o cílech činnosti,
  2. o převodu archivu a knihovny sdružení do fondu
   • nástupnické organizace,
   • územně příslušného archivu,
   • případně do fondů jiných institucí kulturního charakteru,
  3. o případných jiných úkonech a opatřeních ze zániku Syndikátu vyplývajících.